Rätt till skolskjuts

Förvaltningsrätten i Göteborg har klargjort följande för Tjörns kommun gällande rätten till skolskjuts till friskola inom kommunen, se nedan

En elev som har valt att gå i en annan skola än den som kommunen skulle placerat eleven vid har endast rätt till skolskjuts om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Detta gäller oavsett om den valda skolan är en friskola eller inte. Bedömningen av kommunens eventuella merkostnader ska göras med utgångspunkt från vilka skyldigheter kommunen hade haft om eleven hade gått i den anvisade skolan.

De klagande har påtalat att enligt kommunens egna riktlinjer skulle barnen haft rätt till skolskjuts till den anvisade skolan, utifrån att avståndet till den skolan överstiger 2,0 km. Förvaltningsrätten konstaterar att detta stämmer.

Enligt kommunens riktlinjer skulle barnen haft rätt till skolskjuts till den anvisade skolan på grund av avståndet, som med råge överstiger 2,0 km. Någon prövning av om barnen på grund av trafikförhållandena skulle haft rätt till skolskjuts till den valda skolan, har inte gjorts i de överklagade besluten, trots att trafikförhållandena tagits upp i ansökningarna.

Kommunen har i de överklagade besluten inte gjort gällande att det skulle uppkomma någon sådan ekonomisk eller organisatorisk svårighet som avses i 10 kap. 32 § andra stycket skollagen om barnen beviljades skolskjuts till den valda skolan.

Under sådana förhållanden står kommunens prövning av barnens rätt till skolskjuts inte i överensstämmelse med bestämmelserna i skollagen. De överklagade besluten ska därför upphävas.