Likabehandlingsplan för Tjörns Montessori VT 19-VT 20

En plan mot kränkande behandling (skollagen) och en Likabehandlingsplan (diskrimineringslagen) 

Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. De båda planerna kan samanföras till en. Det finns fördelar med att föra ihop planerna eftersom arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar om i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde.

Vår vision:
Det övergripnande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att till förskolan /skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha en trygg miljö utan rädsla för kränkningar och övergrepp. Förskolans arbetsmiljö ska betecknas av goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra och allas lika värde. 
Barn och personal ska aktivt, i ord och handling visa att man tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi ska tydligt visa att kränkande beteende, diskriminering eller mobbing aldrig accepteras. Vi ska skapa trygghet genom att alltid reagera och direkt gripa in då vi ser eller hör ett oacceptabelt eller oönskat beteende. Varje individ ska mötas med respekt och omtanke.

Inledning :
Tjörns Montessori, vår likabehandlingsplan är ett levande dokument som vi kontinuerligt reviderar och omarbetas för att ständigt vara aktuell. Både pedagoger, barn och föräldrar ska vara involverade i detta arbete.  Förskolan/ skolan skall stå för hälsa, lärande och trygghet. Det handlar om att utveckla goda relationer mellan förskola/skola, hem och samhälle.  Som förebilder för barnen ska vi sträva efter vara en social gemenskap som ger trygghet, vilja, lust och glädje att lära och att utvecklas utifrån sin egen person

Varje individ har rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att komma över svårigheter och att få göra framsteg i sin takt. Vi följer läroplanerna och skollagen och använder montessoripedagogiken som metod för ökad måluppföljelse.

Vi i verksamheten tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt.

Lpfö 98/10, Förskolans värdegrund och uppdrag:
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”.

Lgr 11
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integration, alla människors lika värde. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö

Fördelning av roller och ansvar
Förskolan och skolans personal arbetar med att dokumentera och följa upp de kränkningar som upptäcks. Vi agerar och vidtar åtgärder då diskriminering och kränkande behandling upptäcks. Rektor ansvarar för att utredning, åtgärder och dokumentation av kränkande behandling görs.

Åtgärder:
Vår förskola och skola ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling och i vårt arbete med att nå den visionen, har vi formulerat ett antal mål och i anslutning till dessa även beskrivit hur vi ska arbeta för att nå dem. Vi agerar alltid vid misstanke om att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling. Vi ser också snabbt till att förhindra fortsatta kränkningar. Vi har fungerande rutiner om kränkande behandling har skett. Om vi ser/hör någon vuxen gör fel mot barn skall vi ta den vuxne åt sidan och fråga hur den tänkte och rektor informeras alltid.

Vi tar reda på vad som skett genom att:
Vi skapar en lugn och trygg plats för samtal, vi stödjer både den kränkta och det kränkande barnet. Vi hjälper barnen att sätta ord på det som hänt och utrycka sina känslor. Till våra rutiner har vi frågor som, vad var det som hände? Hur blev det så här? Hur kände du dig? Hur tror du din kamrat kände sig? Hur skulle du vilja att det var? Har du något förslag? Hur kan jag som pedagog hjälpa dig?

Främjande arbete
Hemmet och förskolan har ett gemensamt ansvar för barnen. Alla ska föregå med gott exempel. Vi har daglig dialog med vårdnadshavare. Vi erbjuder olika material och aktiviteter som bryter stereotypa föreställningar och visar olikheter som tillgång.  Vi skapar en lärorik och utmanande miljö där alla kan leka tillsammans oavsett kultur, kön, etnicitet och religion. Vi jobbar med att höja medvetenheten om våra egna könsrollsmönster. Vårt främjande och förebyggande arbete utvecklas ständigt. Varje år kommer det att kartläggas nuläget på förskolan och skolan för att se över föregående års insatser och de ska följas upp och utvärderas. Den analysen och nuläget ligger sedan till grund för det förebyggande arbetet under kommande år.

Syftet med planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder,  sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kön:
Förskolan och skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Förskola/skola ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till barns könstillhörighet.

Sexuell läggning:
Förskola/skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning som kan menas homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet.

Förskola/skola har särskilt ansvar att förmedla gemensamma värdegrund till barnen det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en stark negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen och alla människors lika värde och allas rättigheter.

Funktionshinder:
Förskola/skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsbegränsningar av en persons förmåga. Det kan bero på skador eller sjukdomar. Exempel på funktionshinder som kan märkas mer eller mindre i olika situationer är allergi, dysleksi, hörsel och synskador. Det kan också vara neuropsykiatriska funktionshinder som exempel Adhd, Asperger m.m.

Etnisk tillhörighet
Förskola/skola ska förebygga och förhindra och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet.

Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, kurd m.m. Du kan också ha flera etniska tillhörigheter.

Religion eller annan trosuppfattning:
Förskola/skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Enligt läroplanen ska alla föräldrar kunna lämna sina barn till förskolan förvissade att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra livsåskådningen. Förskola/skola är skyldig att se till barnens bästa och att alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro. Förskola/skola ska respektera dess rättigheter.

Annan kränkande behandling:
Förskola/skola ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling (14 kap. skollagen). Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Men saknar koppling till någon av diskriminerings grunder. Tanken är att begreppet ska täcka alla former av kränkande behandling. Det kan vara mobbing, men även enstaka händelser. Det kan handla om att reta eller mobba någon för att han eller hon är överviktig har en viss hårfärg men behöver inte ha koppling till egenskap hos det utsatta barnet. Utfrysning, knuffar eller att till exempel rycka någon i håret räknas också som kränkande behandling.

Ålder:
Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskola/skola på grund av ålder. Det är tillåtet att särbehandla i förskola/skola på grund av ålder om särbehandlingen gäller tillämpning av en bestämmelse som rör ålder. En sådan bestämmelse kan exempelvis finnas i skollagen eller någon annan förordning som rör förskola/skola. Särbehandlingen har ett berättigat syfte och med de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Utvärdering, kartläggning.
Vi pedagoger har fortlöpande samtal i det dagliga arbetet för att förhindra att kränkande behandling uppstår. Vi har ett systematiskt likabehandlingsarbete som följs upp kontinuerligt.

Kartläggningsmetoder:

  • Genom diskussioner i arbetslagen
  • Involvera föräldrar
  • Information ifrån föräldrar
  • Föräldramöten
  • Tygghetsvandringar
  • Sociogram

Planerade samtal med personal, barn och föräldrar. Syftet är att ta reda på stämningen, få information om händelser.

Hur trivs barnen på förskolan, vilka leker de med helst och vilka leker de med inte och varför.  Negativa mönster i barns beteende. Barn som tar avstånd från andra barn pga av etnisk bakgrund eller rädsla.

För att veta hur barnen upplever arbetsmiljön i förskolan har vi utvecklingssamtal med vårdnadshavare, vi följer upp med handlingsplaner för förbättringar.

Områden att se över för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och främja barns lika rättigheter.

Språkbruk, finns det en jargong bland barn, föräldrar eller anställda som upplevs nedsättande eller respektlöst?

Attityder och värderingar. Förekommer det att barn känner sig kränkt eller orättvis behandlad? Finns det ett samband med de olika diskrimineringsgrunderna?

Tillgänglighet. Krävs särskilda åtgärder för att göra miljön tillgänglig för alla barn? Tex allergier, astma, adhd m.m.

Är miljön trygg för alla?  Vilka platser upplever barnen som otrygga? Tänk på ute och innemiljöns olika skrymslen.

Mat. Alla barn ska kunna äta den mat förskolan serverar oavsett funktionshinder eller religion.

Utflykter. planera verksamheten så alla kan delta oavsett religion eller funktionshinder.

Rutiner för akuta situationer:

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.

Har det hänt så…

Steg ett: Dokumentera och informera kollegor.

Steg två: Samtal med berörda parter samt om det bedöms som behövligt även deras vårdnadshavare, dokumenteras.

Steg tre: Dra slutsatser i arbetslaget och man agerar efter behov, informera rektor för att sen avgöra om saken bör bli föremål för handlingsplan.

Uppföljning efter en månad det dokumeteras.

Eventuellt kan specialpedagog kontaktas för handledning.

Samtal med den som blivit utsatt: vad har hänt, vilka är inblandade, när, hur ofta osv.

Samtal med den, de som varit utövare. Där var och en får ge sin beskrivning av vad som hänt.

Allt ska dokumenteras noga och uppföljningssamtal ska bokas, barnets vårdnadshavare informeras.

Vid behov sker fler uppföljningssamtal med den utsatte för att bli förvissad om att kränkningen upphört och för att höra om hur den utsatte mår.

Om kränkningarna eller diskrimineringen inte upphör kallas utövarna och deras vårdnadshavare till samtal.

En åtgärdsplan upprättas och ett uppföljningsmöte bokas.

Rutin för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal.

Samtala med personen och fråga hur den tänkte. Om man bedömer att det inte går kontakta rektor.

Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och mobbning

Vi jobbar för en trygg miljö genom att alltid:

Visa hänsyn så att alla får arbetsro

Acceptera att vi är olika

Respektera att vi har olika åsikter

Reagera och agera direkt vid konflikter och kränkande beteende

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

2 + 11 =