Montessoripedagogik

Här finner du information om Montessoripedagogik.

6 grundläggande principer inom Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Hjälp till självhjälp och eget ansvar

Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet individualisering innebär att barnet sätts i centrum. Lärarens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med långa arbetspass för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken

Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av läraren och barnet. Inom Montessoripedagogiken ges betyg från samma ålder som i andra skolor och man följer samma läroplaner – Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) – som andra typer av förskolor och skolor.

Maria Montessori

Maria Montessori som utvecklat pedagogiken var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn.

Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.
Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran
En filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en förskola och skola som ligger i Långekärr på Tjörn. Förskola/skolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA.
Läs mer om skolan

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.