Rätt till skolskjuts

Förvaltningsrätten i Göteborg har klargjort följande för Tjörns kommun gällande rätten till skolskjuts till friskola inom kommunen, se nedan

En elev som har valt att gå i en annan skola än den som kommunen skulle placerat eleven vid har endast rätt till skolskjuts om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Detta gäller oavsett om den valda skolan är en friskola eller inte. Bedömningen av kommunens eventuella merkostnader ska göras med utgångspunkt från vilka skyldigheter kommunen hade haft om eleven hade gått i den anvisade skolan.

De klagande har påtalat att enligt kommunens egna riktlinjer skulle barnen haft rätt till skolskjuts till den anvisade skolan, utifrån att avståndet till den skolan överstiger 2,0 km. Förvaltningsrätten konstaterar att detta stämmer.

Enligt kommunens riktlinjer skulle barnen haft rätt till skolskjuts till den anvisade skolan på grund av avståndet, som med råge överstiger 2,0 km. Någon prövning av om barnen på grund av trafikförhållandena skulle haft rätt till skolskjuts till den valda skolan, har inte gjorts i de överklagade besluten, trots att trafikförhållandena tagits upp i ansökningarna.

Kommunen har i de överklagade besluten inte gjort gällande att det skulle uppkomma någon sådan ekonomisk eller organisatorisk svårighet som avses i 10 kap. 32 § andra stycket skollagen om barnen beviljades skolskjuts till den valda skolan.

Under sådana förhållanden står kommunens prövning av barnens rätt till skolskjuts inte i överensstämmelse med bestämmelserna i skollagen. De överklagade besluten ska därför upphävas.

Nu finns det lediga platser i förskolan och skolan på Tjörns Montessori

Nu finns det lediga platser i förskolan och skolan på Tjörns Montessori

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där alla pengar går till ditt barn. Vi erbjuder idag:

● Undervisning i mindre grupper från förskola upp till årskurs 5.

● Fritidsverksamhet.

● Tillgång till fina naturområden, med berg, skog och hav.

● Tillgång till stora fina gårdar/skolgårdar och lokaler.

● Montessoripedagogik. Pedagogiken har som grund att “hjälpa barnet/eleven så hen kan hjälpa sig själv”, som Maria Montessori själv uttryckt.

● God och vällagad mat av vår egna kock.

Vi följer givetvis skolverkets direktiv med läroplaner och har samma skollag som vilken kommunal skola som helst.

Vill du veta mer är du välkommen att maila till: info@tjornsmontessori.se eller läsa mer här på vår hemsida.

Vikarie

Vi är i behov av tim. vikarier, är du intresserad eller vet du någon som skulle vara intresserad av att jobba hos oss ring 0700-901599 eller mejla rektor@tjornsmontessori.se