Skolhälsovård

Skolsköterska/skolläkare:
Skolsköterska och skolläkare är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet.

Grundskolans basprogram:
I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.
Förskoleklass:
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.
Årskurs 2:
Besök med längd, vikt och ett kort samtal. Vaccination Mässling, Påssjuka och Röda hund.
Årskurs 3:
Uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 4:
Hälsosamtal, undersökning av längd, vikt, rygg och syn. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling. Uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 5:
Vaccination mot HPV, uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 6:
Undersökning av längd, vikt, syn och rygg, hälsosamtal, allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling, uppföljning av kontrollelever.

Specialpedagog:
Specialpedagogen är en del av elevhälsan.
Specialpedagogen kartlägger elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar. Är delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utvecklingen av förskolan och skolans lärandemiljöer.
Skolkurator:
Är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.
Skolpsykolog:
Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska undersökningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Vi som jobbar här

Jenny O: småbarnsavdelningen Månen

Marie: småbarnsavdelningen Månen

Annelie: småbarnsavdelningen Månen

Neela: 3-5 års avdelning Stjärnan

Batoul: 3-5 års avdelning Solen

Mikaela: 3-5 års avdelning Solen

Johanna: 3-5 års avdelning Solen

April: Förskolklass som mentor

Erika: 1-2 som mentor

Jenny S: 3-5 som mentor 

Malin: fritids samt resurs

Linda: Fritids

Maria: ekonomi samt fritids

Helene: rektor

Fredrik: kock

Tahani: kök samt städ

 

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.