EMI- Elevhälsans Medicinska Insats (tidigare benämnd skolhälsovård)

Vi har valt att samarbeta med Klara SkolPool AB som har vårdgivaransvar för skolhälsovården. Klara SkolPool AB följer alla lagar och författningar som avser hälso-och sjukvård inklusive skollagen och smittskyddslagen som styr vilka hälsobesök och vaccinationer som ska erbjudas i skolan. Klara SkolPool bedriver en god vård där kontinuerligt patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete är grundläggande för god vård och elevens bästa. Samma sekretess gäller som i övrig hälso-och sjukvård.

Skolhälsovården måste journalföra den vård som ges och detta dokumenteras i ett sekretesskyddat journalsystem, Prorenata, som är det mest använda i Sverige, både i kommuner, friskolor samt statliga skolor. Det är endast skolhälsovårdens skolsköterska, skolläkare samt medicinskt rådgivande skolsköterska på skolan som har tillgång till uppgifterna samt den som vårdgivaren utsett som verksamhetschef för skolans skolhälsovård. Verksamhetschef och vårdgivaren för skolan är enligt patientsäkerhetslagen registrerade i inspektionen för vård och omsorg (IVO) register.

Om frågor eller synpunkter uppstår så kontakta gärna oss.
Mats Swensson – Verksamhetschef
mats.swensson@klarakompetens.se

Skolsköterska/skolläkare:
Skolsköterska och skolläkare är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet.

Hanna Standenius – Skolsköterska
hanna.standeus@klarakompetens.se

Basprogram för EMI inom Klara SkolPool AB

Förskoleklass

 • Uppföljning av BHV
 • Uppföljning vaccinationer. (BHV ansvarar för vaccinationer enligt nationellt program i förskoleklass)
 • Kontroll av syn och hörsel

Åk 1 (tillsammans med vårdnadshavare):

 • Elevens tidigare hälsotillstånd och utveckling
 • Digitalt hälsosamtal med vårdnadshavare och elev om inlärning, trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet Presentera elevhälsovårdens uppdrag
 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Tillväxtkontroll av längd, vikt
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Åk 2:

 • Vaccinationserbjudande MMR dos II (Mässling, påssjuka och röda hund)

Åk 4:

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Information från lärare
 • Digitalt hälsosamtal med eleven om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt eventuella inlärningssvårigheter och hälsoproblem
 • Tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Åk 5:

 • Vaccinationserbjudande mot Humant Papillomvirus (HPV) Skolkurator:

Är en del av skolans elevhälsa. Kontakta rektor om kontakt önskas

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.